logo

Powołując się na te argumenty administracja prezydenta Bidena szczególnie często umieszczała chińskie podmioty na tzw. Oznaczało to dla chińskich firm i ich poddostawców zamknięcie możliwości korzystania z amerykańskich technologii, a także ograniczało dostęp do chińskich technologii na rynku amerykańskim. Na entity list znajdowało się ok. 600 chińskich przedsiębiorstw, w tym najwięksi gracze, jak Huawei, ZTE i in. Ponadto ok. 100 podmiotów znajdowało się na tzw.

Wiodący indeks Stanów Zjednoczonych Ameryki, m/m

UE i USA uzgodniły kontynuację dotychczasowego zawieszenia środków związanych ze sporem na okres 5 lat (po stronie USA dotyczyło to środków na import z UE w wysokości 7,5 mld USD, a po stronie UE na import z USA w wysokości 4 mld USD). UE i USA będą współpracować w zakresie analizy i przeciwdziałania nierynkowym praktykom stron trzecich będące niekorzystnymi dla sektora samolotów cywilnych po obu stronach Atlantyku. Współpraca polskich i amerykańskich samorządów gospodarczych sprowadza się przede wszystkim do kontaktów z działającymi na terenie USA polonijnymi izbami gospodarczymi. Najbardziej aktywna w tej dziedzinie jest działająca w Chicago Polish – American Chamber of Commerce. W 2015 roku doszło do nawiązania współpracy między Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach a Polish American Chamber of Commerce of Florida and Americas.

Akcje z USA

Pomimo intensywnych działań ze strony KE, USA nie wyraziły chęci rozwiązania tej kwestii. Z uwagi na znaczne oddalenie geograficzne Polski i Stanów Zjednoczonych współpraca o charakterze regionalnym nie jest tak ożywiona jak w relacjach z partnerami europejskimi. Funkcjonuje kilkanaście umów pomiędzy polskimi i amerykańskimi miastami (np. Warszawa i Chicago, Kraków i San Francisco) które obejmują również komponent gospodarczy. Podejmowane są próby nawiązania takiej współpracy pomiędzy kilkoma polskimi województwami (m.in. podkarpackie i małopolskie), a władzami obszarów zamieszkiwanych przez duże skupiska Polonii amerykańskiej (np. stan Illinois).

S&P 500 index – jeden z najważniejszych indeksów w USA

W związku z wystąpieniem szefa Fed ceny złota pozostały na niezmienionym poziomie 1 813,39 USD za uncję, podczas, gdy kontrakty terminowe na złoto traciły 0,2%, spadając do 1 816,25 USD za uncję (stan na 8 marca 2023 r.). Odzwierciedlał zwyżkę wydatków konsumenckich (+1,86 p.p.), eksportu (+0,80 p.p.), prywatnych inwestycji w zapasy (+0,74 p.p.), oraz niemieszkalnych inwestycji trwałych (+0,50 p.p.). Częściowo zostały one zrównoważone przez spadek w kategorii mieszkalnych inwestycji trwałych (-0,53 p.p.) oraz wydatki rządu federalnego (-0,17 p.p.), jak również na skutek spadku importu (-1,20 p.p.). Wzrost gospodarczy USA w ujęciu annualizowanym osiągnął 2,1%, wynik który jest znaczącym spadkiem wobec 5,9% w 2021 r., gdy amerykański PKB wzrastał w największym tempie od 1984 r. PKB spadł o 1,6%, by w II trymestrze odnotować kolejny spadek o 0,6%. PKB USA osiągając 3,2% w III kwartale był pierwszym odczytem w 2022 r.

Klimat[edytuj edytuj kod]

Invezz.com -Indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł drugi dzień z rzędu po stosunkowo jastrzębiej wypowiedzi Jerome’a Powella. Wycofał się także przed kluczowymi danymi gospodarczymi USA, takimi jak inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i wytwórcza oraz Czym różni się handel od inwestowania w 5 minut rozpoczęte budowy domów. Jego notowania wyniosły 105,00 dolarów, co oznacza spadek w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 106,52 dolarów. Po szkole średniej część absolwentów wstępuje do college’ów, na uniwersytety lub do innych szkół wyższych.

  1. Duża część inwestycji amerykańskich w Polsce jest prowadzona również za pośrednictwem spółek zależnych i holdingów zarejestrowanych w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Niderlandach, Luksemburgu i Niemczech.
  2. Zarzewiem konfliktu stało się pogranicze kanadyjskie oraz spór związany z blokadą handlową (blokada kontynentalna) stosowaną przez napoleońską Francję wobec Brytyjczyków.
  3. Władze tego kraju odmawiały jednak przyznania praw politycznych mieszkańcom tej prowincji, co doprowadziło do formowania się ruchu oporu.
  4. W 2015 roku Stany Zjednoczone były drugim (po Francji) najchętniej odwiedzanym państwem na świecie; kraj ten odwiedziło 77,510 mln turystów (3,3% więcej niż w roku poprzednim).

Platformą negocjacji w tej sprawie była OECD. Prace w tym obszarze rozpoczęto w marcu 2018 r. Nowa polityka podatkowa ma położyć kres praktyce lokalizacji siedzib koncernów w miejscach o niskich stawkach podatkowych.

Duża część inwestycji amerykańskich w Polsce jest prowadzona również za pośrednictwem spółek zależnych i holdingów zarejestrowanych w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Niderlandach, Luksemburgu i Niemczech. Szacuje się w związku z tym, że realna wartość amerykańskich inwestycji w Polsce może być nawet kilkukrotnie wyższa. Według danych amerykańskich na koniec 2019 r. Wartość ta wynosiła 10,7 mld USD, według szacunków KPMG i AmCham – nawet 62,7 mld USD (z uwzględnieniem inwestycji dokonanych przez firmy z USA, które obecnie należą do podmiotów z innych krajów).

Amerykańska scena polityczna jest klasyfikowana inaczej niż w Europie. Politycy zbliżeni do europejskiego centrum i lewicy są nazywani liberałami, a zbliżeni do prawicy konserwatystami. Amd Lisa Su podwaja Intel Challenge z rekordem Xilinx Deal Ponadto w kraju istnieje kilkanaście partii politycznych, ale ich dostęp do życia publicznego jest znikomy. Zazwyczaj jedna partia kontroluje przez dekady konkretne hrabstwo.

Rok 2018 nie był zbyt udany i w połowie roku indeks wzrósł zaledwie o trzy procenty. To bardzo zły wynik w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to wzmocnił się o 22%. Jesienią 2018 r., w wyniku rosnących napięć między USA i Chinami, S&P 500 odnotował kilka znaczących spadków, a w grudniu 2018 r. Odpisał praktycznie wszystkie swoje zyski za rok. Ponownie zyskuje na wartości i przekracza granicę 2830 pkt, na której był ostatnio w październiku 2018 r.

W wypadku śmierci, usunięcia z urzędu, zrzeczenia się lub niezdolności do sprawowania władzy obowiązki prezydenta przejmuje wiceprezydent. Mimo braku prawa głosu, mogą oni jednak brać udział w pracach komisji oraz zgłaszać projekty legislacyjne. Dzisiejszy wzrost oznacza, że indeks Dow Jones podwoił się od marca 2020 r., kiedy to na krótko spadł poniżej 20 tys.

Wskutek przemian politycznych, jakie dokonywały się na obszarze dzisiejszego USA od XVIII wieku do XX wieku, poszczególne stany różnią się datą wstąpienia do unii. W raporcie „Freedom in the World 2005”, ogłoszonym przez Freedom House, Stany Zjednoczone znalazły się w kategorii państw „Wolne” ze wskaźnikiem 1.0 w 7-stopniowej skali[15]. Na czele władzy sądowniczej stoi Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (nie mylić z Sądami Najwyższymi poszczególnych stanów i wspólnot). Rząd jest powoływany przez prezydenta po uzyskaniu aprobaty Senatu.

Indeks cen wydatków konsumpcyjnych PCE w USA, preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik inflacji, wzrósł o 4,7% w skali roku, podczas gdy oczekiwania rynku oscylowały na poziomie 4,3%. Tak wysoki poziom wzrostu PCE potwierdził stanowisko Rezerwy Federalnej (Fed) co do kontynuacji dotychczasowej agresywnej polityki monetarnej w zakresie podnoszenia stóp procentowych w celu ograniczenia wzrostu cen. Stany Zjednoczone są republiką federalną o systemie prezydenckim. Federację tworzy 50 autonomicznych stanów i Dystrykt Kolumbii, obejmujący stolicę państwa. Podstawy ustroju określa Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 r.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych obowiązuje limit wydawanych imigracyjnych wiz pracowniczych, z których większość wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia na pracę. Z obowiązku takiego zwolnione są pewne kategorie pracowników jak np. Wybitni naukowcy, artyści, sportowcy, biznesmeni (muszą przedstawić jednak ofertę pracodawcy dot. ich zatrudnienia), inwestorzy czy przedstawiciele niektórych zawodów (dziennikarze, duchowni).

Kolejny przełom w polityce nastąpił za sprawą Jimmy Cartera (1977–1981), który wprowadził do niej zasady obrony praw człowieka. Do jego osiągnięć należy podpisanie w Wiedniu układu SALT II, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Chinami, a także podpisanie układu w sprawie Kanału Panamskiego. W 1979 roku podpisano w Waszyngtonie wynegocjowany E-Mini Dow Jones Industrial Average Futures w Camp David układ pokojowy między Egiptem i Izraelem. Jednocześnie zaostrzeniu uległy stosunki ze Związkiem Radzieckim w związku z interwencją radziecką w Afganistanie. Rządy Cartera przypadły na okres światowego kryzysu energetycznego. Wdrożono program ograniczenia uzależnienia Stanów Zjednoczonych od importu ropy naftowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *